IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Datganiad i’r wasg | Diwedd cyfnod Meri Huws yn arwain Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith

Yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Kosovo yr wythnos hon, bydd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn trosglwyddo awenau cadeiryddiaeth y Gymdeithas i Gomisiynydd Iaith Iwerddon ar ôl cyfnod o ddwy flynedd yn y swydd. Bu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am ysgrifenyddiaeth y Gymdeithas ers 2014; ac mae’r cyfrifoldeb am hynny hefyd yn trosglwyddo i Iwerddon.

Cafodd y Gymdeithas ei sefydlu gan Meri Huws ac eraill yn Nulyn yn 2013. Dros y pum mlynedd diwethaf mae’r Gymdeithas wedi elwa o glywed lleisiau a phrofiadau Comisiynwyr Iaith o bedwar ban; o Kosovo, Iwerddon, Catalunya, Gwlad y Basg, Fflandrys, Sri Lanka, De Affrica ac o Ganada.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws,:

“Hon yw ein pumed gynhadledd flynyddol; a braint aruthrol i mi'r llynedd oedd croesawu’r gynhadledd i Gymru a dathlu hanner canrif o ddeddfwriaeth iaith Gymraeg.

“Er mai dim ond unwaith y flwyddyn yr ydyn ni i gyd yn dod at ein gilydd, rydyn ni’n pontio’r pellteroedd daearyddol sydd rhyngom drwy drafod a gweithredu ar y cyd yn rheolaidd. Nid rhwydwaith cyswllt yn unig yw’r Gymdeithas, ond corff ymarferol sy’n gweithredu ar y cyd. Enghraifft o hyn yw’r grwpiau yr ydyn ni wedi eu sefydlu i rannu ymchwil a syniadau am farchnata, ymgysylltu a chyfathrebu.

“Yn ein gwaith o ddydd i ddydd, mae’n anochel ein bod ni’n edrych ar bethau yng nghyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol ein gwledydd ein hunain. Mae gallu manteisio ar bersbectif allanol wedi profi yn amhrisiadwy.

“Yn bersonol, rydw i wedi cael cyfle i gyfrannu i drafodaethau am ddeddfwriaeth iaith yng Ngogledd a Gweriniaeth Iwerddon, rhoi cyflwyniad i weinidogion Llywodraeth Kosovo am amlieithrwydd a thrafod y cynnig iaith rhagweithiol yn y maes iechyd gydag arweinwyr yng Nghanada.

Rai misoedd yn ôl, fe gyfrannodd comisiynwyr iaith mewn gwledydd eraill at y drafodaeth yng Nghymru am ddyfodol deddfwriaeth iaith a phwysigrwydd cael Comisiynydd annibynnol i warchod hawliau siaradwyr Cymraeg.

Ychwanegodd Meri Huws:

“Byddaf nawr yn trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Comisiynydd Iaith Iwerddon. Mae’n ddiwedd cyfnod, ond rwy’n sicr y bydd y Gymdeithas yn datblygu ymhellach fel corff ymarferol a dylanwadol dan ei arweiniad e.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

Yn atodedig mae llun o aelodau’r Gymdeithas.

Members present for the Association’s annual general meeting

Rhes flaen ch-dd: Bart Weekers, Ombwdsmon Fflandrys; Katherine d’Entremont, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol New Brunswick; Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg; Shannon Gullberg, Comisiynydd Ieithoedd Tiriogaethau’r Gogledd Orllewin (Canada); Ghislaine Saikaley, Comisiynydd dros dro Ieithoedd Swyddogol Canada.

Rhes ôl ch-dd: Manuel Lezertua Ombwdsmon Gwlad y Basg-Ararteko; François Boileau, Comisiynydd Gwasanaethau Ffrangeg Ontario; Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga  - Comisiynydd y Wyddeleg; Slaviša Mladenović, Comisiynydd Iaith Kosovo.

Mae Meri Huws yn Kosovo ar hyn o bryd. Os hoffech ei chyfweld am y stori hon, cysylltwch â Meinir Jones ar 0345 6033221 / 07977219395 ac fe wnaf pob ymdrech i sicrhau bod modd cynnal cyfweliad drwy Skype.

Share This Page