1. Nom
  L’associació es denomina Associació Internacional de Comissionats de Llengua.
 2. Objectius
  Els objectius de l’Associació són:
  • Promoure, potenciar i fomentar els drets, la igualtat i la diversitat lingüístics.
  • Compartir experiència, coneixements i contactes amb els comissionats.
  • Fomentar l’intercanvi d’informació i d’aprenentatge mutu entre els comissionats de llengua i proveir els membres de vies per promoure bones pràctiques i una base de coneixement més sòlida amb relació als esforços per a la protecció dels drets lingüístics.
  • Incrementar el coneixement i la conscienciació sobre el paper i la importància dels comissionats de llengua entre els governs, les agències estatals, els acadèmics, els mitjans de comunicació i la població en general.
  • Concretar, publicar i mantenir en procés de revisió els criteris per al reconeixement, per part de l’Associació, de les oficines de comissionats de llengua i concedir aquest reconeixement a les oficines que compleixin els requisits fixats per al reconeixement de comissionats de llengua arreu del món.
  • Ajudar les regions que vulguin crear un comissionat de llengua o promoure els drets lingüístics.
  • Compartir la formació i el desenvolupament o les oportunitats d’intercanvi laboral.
  • Compartir estudis empírics amb la finalitat de fomentar els drets lingüístics.
 3. Delimitació de la condició de membre
  Pot ser membre de l’Associació:
  1. Qualsevol comissionat de llengua representat en l’assemblea inaugural de l’Associació a Dublín (Irlanda) el 25 de maig de 2013 i que subscrigui els estatuts de l’Associació que es van establir.
  2. Qualsevol oficina de comissionat de llengua que l’Associació consideri que compleix els criteris per al reconeixement com a comissionat de llengua. Els criteris s’adjunten en l’annex.
 4. Càrrecs directius
  1. L’Associació té un president o presidenta i un secretari o secretària. El president ha de ser membre de l’Associació.
  2. El president i el secretari han de ser proposats, secundats i elegits pels membres de l’Associació en l’assemblea anual i es mantenen en el càrrec fins al finiment de la pròxima assemblea anual, en què han de cessar. Qualsevol vacant que hi hagi per renúncia o dimissió, la pot cobrir l’Associació de manera discrecional. Un president o secretari que finalitzi el mandat pot optar a la reelecció per a un segon mandat, però no pot ocupar el càrrec durant més de dos mandats consecutius. Les decisions s’han de prendre amb els vots de la majoria de membres presents.
  3. L’Associació pot nomenar més càrrecs, fins a quatre, si és necessari en el moment oportú.
 5. Condició de membre
  1. La condició de membre es determina d’acord amb aquests estatuts i els criteris establerts en l’annex per al reconeixement de comissionats de llengua.
  2. L’Associació ha de decidir sobre les sol·licituds d’admissió per la majoria de vots dels membres presents.
  3. El secretari ha de mantenir informats els membres de l’Associació.
 6. Subscripció
  1. Cada membre ha de pagar una subscripció nominal inicial equivalent al valor de 10 euros per registrar-se com a membre.
  2. L’import de qualsevol altra subscripció posterior, si s’escau, el determinarà l’Associació cada cert temps.
 7. Renúncia
  Un membre pot renunciar a ser membre de l’Associació avisant l’Associació per escrit.
 8. Expulsió
  L’Associació té la competència per expulsar un membre quan, a parer seu, ja no compleixi els requisits establerts per al reconeixement de membres. Per a l’expulsió, cal una majoria de dos terços dels membres.
 9. Assemblea anual
  1. L’Associació ha d’organitzar cada any una assemblea anual presencial o per mitjans electrònics per dur a terme les accions següents:
   1. Rebre l’informe del president sobre les actuacions durant l’any anterior.
   2. Elegir un nou president i un nou secretari.
   3. Acordar un pla de treball per a l’Associació per a l’any següent.
   4. Acordar qualsevol altra acció que pugui promoure els objectius de l’Associació.
  2. El secretari o, si és absent, un membre de l’Associació ha de fer les actes de l’assemblea anual i les ha de trametre a la resta de membres en el termini d’un mes.
  3. Qualsevol antic ombudsman o comissari, o acadèmic de prestigi, que, en opinió de l’Associació, pugui contribuir a la seva missió, pot ser convidat a assistir a l’assemblea anual o a qualsevol altra reunió de l’Associació. Això també es pot extrapolar a alts funcionaris de països multilingües que mostrin un interès positiu en la institució del comissionat de llengua.
 10. Llengües
  La llengua de treball de l’Associació és l’anglès, amb els documents fundacionals en cadascuna de les llengües oficials dels membres. Els membres han de proporcionar els documents acordats en la seva llengua oficial o en les llengües de la seva elecció per incloure’ls al lloc web de l’Associació. Les assemblees de l’Associació seran en anglès i en la llengua del lloc on s’organitzi la reunió.
 11. Modificació dels estatuts i els criteris
  1. Els estatuts i l’annex que els acompanya es poden modificar per mitjà d’una resolució en l’assemblea anual general, sempre que la resolució hagi estat aprovada per una majoria dels membres presents.
  2. Qualsevol modificació dels estatuts o de l’agenda ha d’entrar en vigor immediatament després que l’Associació l’hagi aprovada, llevat que l’Associació especifiqui una altra cosa.ANNEX ALS ESTATUTS

CRITERIS PER AL RECONEIXEMENT DE MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ


 1. Requisits per ser-ne membres
  Principis rectors

  L’Associació ofereix el reconeixement com a comissionat lingüístic i membre de l’Associació als organismes la missió dels quals inclogui algunes o totes les funcions següents: investigar, resoldre i fer recomanacions amb relació a queixes sobre drets lingüístics contra els organismes sobre els quals tinguin competències d’investigació o als organismes consultius o que acompleixen una tasca de supervisió del compliment dels drets i les obligacions amb relació a la llengua.

  La condició de membre de l’Associació no està reservada exclusivament a les institucions la denominació de les quals inclogui les paraules comissionat de llengua i l’Associació no exclou de la possibilitat de ser-ne membre qualsevol ombudsman o institució anàloga en què es tramitin queixes relatives a llengua com a part del seu manament legal o quan una part substancial de la seva tasca estigui dedicada als temes de drets lingüístics.

  Criteris
  Els criteris per al reconeixement d’oficines de comissionats lingüístics són:

  Funció: igual que l’ombudsman, ha de ser una institució consultiva o de supervisió del compliment de drets i obligacions amb relació a la llengua.
  Independència: la institució ha de ser independent en el compliment de les seves funcions.
  Equanimitat: la institució s’ha de dedicar a garantir l’equanimitat com a valor clau.
  Transparència: la institució ha de ser transparent en el seu funcionament.
  Rendició de comptes: la institució ha de retre comptes als ciutadans i al parlament corresponent.

  Governança

  L’Associació espera dels comissionats de llengua que compleixin les normes establertes i els principis de bona governança en el compliment de les seves funcions, en la línia amb el manament legal que se’ls ha encomanat.

  Reconeixement

  La decisió sobre si un comissionat lingüístic compleix els requisits per ser membre de l’Associació, la pren de manera discrecional la mateixa Associació.