1. Naziv
  Udruženje se zove:
  Međunarodno udruženje poverenika za jezike
 2. Ciljevi
  Ciljevi udruženja su:
  • Promovisanje, podrška i unapređivanje prava na jezik, jednakost i različitosti ;
  • Razmena iskustava, približavanje i veze između kancelarija poverenika
  • Podsticanje razmene informacija i uzajamnih saznanja kancelarija komesara za jezik i osiguravanje puta članovima ka unapređenju najbolje prakse i jače osnove znanja o naporima na zaštiti prava na jezik;
  • Podizanje svesti i shvatanja uloge i vrednosti poverenika za jezike među vladama, državnim agencijama, u akademskoj zajednici, medijima i u javnosti;
  • Definisanje, objavljivanje i preispitivanje kriterijuma za priznavanje kancelarija poverenika za jezike od strane udruženja i odobravanje priznavanja onima koji ispunjavaju definisane kriterijume za priznavanje za poverenike za jezike, širom sveta;
  • Podržavanje regiona koji žele da stvore poziciju poverenika za jezike ili poboljšaju svoja prava na jezik;
  • Podela obuke i razvoja, ili razmenjivanje mogućnosti za rad;
  • Podela istraživanja zasnovanih na dokazima, u interesu unapređenja prava na jezik.
 3. Definicije
  Članstvo u udruženju biće rezervisano za :
  1. svakog poverenika za jezike koji se predstavio na inauguralnoj sednici udruženja u Dablinu-Irska, 24-og maja 2013 godine i koji se slaže sa propisima udruženja osnovanog tamo.
  2. Svaku kancelariju poverenika za jezike koju je udruženje naknadno priznalo kao kancelariju, koja ispunjava kriterijume udruženja za priznavanje kancelarije poverenika za jezike. Kriterijumi su priloženi u aneksu.
 4. Službenici
  1. Udruženje ima predsednika i sekretara. Predsednik mora da bude član udruženja.
  2. Predsednika i sekretara , pojedinačno, predlažu, podržavaju i biraju članovi udruženja na godišnjoj sednici i ostaju na dužnosti sve do završetka sledeće godišnje sednice , kada se on ili ona povlači. Svako upražnjeno radno mesto koje nastane kao posledica podnošenja ostavke ili na neki drugi način, po svojoj diskreciji može da popuni udruženje. Predsednik ili sekretar koji se povukao , ispunjava uslove za reizbor za drugi mandat, ali može službovati najviše dva uzastopna mandata. Odluke se donose u skladu sa glasovima većine prisutnih članova.
  3. Ostali službenici – do 4, po broju – udruženje može, blagovremeno, dodati po potrebi,.
 5. Članstvo
  1. Članstvo se utvrđuje u skladu sa ovim pravilnikom i kriterjumima udruženja za priznavanje kancelarija poverenika za jezike u aneksu.
  2. Udruženje, većinom glasova prisutnih članova, odlučuje o naknadnim prijavama za članstvo.
  3. Sekretar vodi ažuriranu listu članova udruženja.
 6. Uplate
  1. Svaki član plaća, jednokratno, nominalnu uplatu u iznosu od 10€ , kako bi se upisalo njegovo članstvo.
  2. Iznos svake druge uplate , ukoliko takva nastane, utvrđuje udruženje , s vremena na vreme.
 7. Ostavka
  Član prestaje da bude član tako što udruženju dostavlja pisano obaveštenje o ostavci.
 8. Isključenje
  Udruženje ima ovlašćenje da isključi člana kada, po njegovom mišljenju, član više ne ispunjava kriterijume za priznavanje članstva. Za slučaj isključenja potrebna je dvotrećinska većina članova .
 9. Godišnja sednica
  1. Udruženje, svake godine, održava godišnju sednicu uz prisustvo lica ili elektronskim sredstvima , svake godine , kako bi obavilo sledeće:
   1. dobilo izveštaj predsednika o aktivnostima udruženja tokom prethodne godine;
   2. izabralo predsednika i sekretara za sledeću godinu;
   3. dogovorilo se o planu rada udruženja za sledeću godinu;
   4. dogovorilo se o svim važnim poslovima koji će promovisati ciljeve udruženja.
  2. Sekretar, ili u odsustvu sekretara, član udruženja, vodi zapisnik sa godišnje sednice i šalje ga članovima u roku od mesec dana od dana sednice.
  3. Svaki bivši Poverenik ili zaštitnik prava građana, ili priznata osoba iz akademske zajednice koja po mišljenju udruženja može da doprinese radu udruženja, može biti pozvana na godišnju sednicu ili druge sednice udruženja. Ovo takođe važi i za državne službenike na visokom nivou iz više -jezičnih nacija, koji izražavaju pozitivno interesovaje za instituciju poverenika za jezike.
 10. Jezici
  Engleski će biti radni jezik udruženja , sa osnivačkim aktima koje će članovi prevesti na njihove službene jezike. Članovi će dogovoreni materijal dostavljati na svom službenom jeziku ili jeziku po izboru, radi postavljanja materijala na veb stranu. Konferencije udruženja će se održavati na engleskom jeziku i službenim jezicima države domaćina u čijoj je jurisdikciji.
 11. Izmena poslovnika i kriterijuma
  1. Poslovnik i aneks poslovnika mogu se menjati rezolucijom na generalnoj godišnjoj sednici , pod uslovom da tu rezoluciju iznese većina prisutnih članova.
  2. Svaka izmena i dpopuna poslovnika i plana stupa na snagu odmah kada ih udruženje usvoji, osim ako udruženje nije drugačije utvrdilo.ANEKS POSLOVNIKA

KRITERIJUMI ZA PRIZNAVANJE ČLANSTVA


 1. USLOVI ZA članstvo
  Vodeća načela

  Udruženje će dozvoliti priznavanje poverenika za jezike u članstvo u udruženju onim organima čija uloga obuhvata ma koje ili sve od sledećeg: istražuje iIi rešava, utvrđuje ili daje preporuke u vezi sa jezikom koje se odnose na žalbe protiv onih koje su te kancelarije ovlašćene da istražuju ili koji rade kao službe za poštovanje ili savetodavne službe u vezi sa pravima na jezik i obavezama.

  Članstvo nije rezervisano isključivo za one čiji naslov obuhvata reči ‘ poverenik za jezike’ a udruženje ne isključuje iz članstva nijednog zaštitnika prava građana ili slične kancelarije koje se bave žalbama koje se odnose na jezik ili usluge usaglašavanja, u značajnom delu svog mandata, ili kada je poseban deo rada te službe usredsređen na pitanja prava na jezik.

  Kriterijumi
  Načelni kriterijumi udruženja za priznavanje kancelarija poverenika za jezike su:

  Uloga - kao zaštitnik prava građana, usluge usaglašavanja ili savetodavne usluge o pravima na jezik i obavezama
  Nezavisnost – nezavisnost u vršenju svoje funkcije
  Pravičnost – posvećeno je garantovanju pravičnosti kao osnovne vrednosti
  Otvorenost – transparentnost u načinu poslovanja
  Odgovornost – znači odgovornost prema javnosti ili odgovarajućoj skupštini

  Upravljanje

  Udruženje očekuje da kancelarije poverenika za jezike poštuju ustanovljene norme i načela dobrog upravljanja u ispunjavanju njihovih funkcija i u skladu sa njihovim zakonodavnim mandatom.

  Priznavanje

  Odluka o tome da li je kancelarija poverenika za jezike priznata kao kancelarija koja ispunjava kriterijume za članstvo u udruženju donosiće se prema diskreciji udruženja.