MENU

Rregullat

1. Emri

Shoqata quhet:

2. Misioni

Misioni i Shoqatës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Gjuhëve është të mbështesë dhe avancojë të drejtat gjuhësore, barazinë dhe diversitetin në të gjithë botën dhe të mbështesë komisionerët e gjuhëve në mënyrë që ata të mund të punojnë sipas standardeve më të larta profesionale.

3. Përkufizimi

Anëtarësia e Shoqatës është e rezervuar për sa vijon, me kusht që të plotësohen kriteret për anëtarësim të publikuara në aneks:

4. Zyrtarët

 1. (Shoqata do të ketë një kryetar dhe një nënkryetar. Kryetari dhe nënkryetari duhet të jenë anëtarë të shoqatës. Stafi i zyrës së Kryesisë zakonisht do të sigurojë funksione sekretarie dhe administrative.
 2. Kryetari dhe zëvendëskryetari do të propozohen individualisht, do të emërohen dhe do të zgjidhen nga anëtarët në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore. Do të mbajnë detyrën deri në përfundimin e Asamblesë së Përgjithshme Vjetore të ardhshme, kur ata mund të dalin në pension ose të bien dakord për t'u rizgjedhur. Një kryetar ose nënkryetar në pension do të ketë të drejtë për t'u rizgjedhur për një mandat të dytë ose të tretë, por do të shërbejë jo më shumë se tre mandate radhazi. Çdo vend vakant që ndodh me dorëheqje ose ndryshe, mund të plotësohet nga shoqata sipas gjykimit të tyre. Vendimet do të merren në përputhje me votat e shumicës së anëtarëve të pranishëm.
 3. Do të ketë një Komitet Ekzekutiv dhe Komiteti i Anëtarësimit, i cili zakonisht përbëhet nga  më tepër se 4 anëtarë, duke përfshirë kryetarin dhe zëvendëskryetarin dhe anëtarë të tjerë siç përcaktohet nga shoqata.

5. Anëtarësimi

 1. Anëtarësia përcaktohet sipas rregullave të tanishme dhe politikave të shoqatës dhe kritereve për anëtarësim të renditura në aneks.
 2. Aplikimet për anëtarësim do të shqyrtohen nga Komiteti Ekzekutiv dhe Komiteti i Anëtarësimit.
 3. Vendimi nëse një aplikues i plotëson kriteret për anëtarësim do të merret në diskrecion të shoqatës.
 4. SHNKGJ-ja do të vendosë për aplikimet për anëtarësim me shumicën e votave të anëtarëve të plotë të shoqatës.
 5. Nëse aplikuesit nuk janë të kënaqur me vendimin, mund t'i bëjnë ankesë te Komiteti Ekzekutiv dhe Komiteti i Anëtarësimit.
 6. Anëtarësia do t'u jepet mbajtësve të posteve dhe jo individëve.
 7. Sekretariati do të mbajë një listë të përditësuar të anëtarëve të shoqatës.

6. Rishikimi dhe rinovimi i anëtarësimit

Anëtarësimet do të rishikohen periodikisht nga Komiteti Ekzekutiv dhe Komiteti i Anëtarësimit për të siguruar harmonizim të vazhdueshëm me misionin, vizionin, vlerat dhe objektivat e SHNKGJ-së.

7. Abonimi

Aktualisht nuk ka tarifë anëtarësimi ose abonimi, por kërkesat për kontribute vullnetare për të mbështetur misionin e SHNKGJ-së mund të lëshohen herë pas here nga shoqata.

8. Dorëheqja

Një anëtar mund të pushojë së qeni anëtar, pasi të njoftojë shoqatën me shkrim.

9. Përjashtimi

Shoqata do të ketë fuqinë për të përjashtuar një anëtar kur, sipas mendimit të saj, anëtari nuk i plotëson më kriteret për anëtarësim. Komiteti Ekzekutiv dhe Komiteti i Anëtarësimit do të shqyrtojnë dhe do t'i bëjnë rekomandime anëtarësisë së plotë nëse lind një rast i tillë. Në rast përjashtimi do të kërkohet një shumicë prej dy të tretash e anëtarëve.

10. Mbledhja e Përgjithshme Vjetore

Shoqata do të mbajë një Mbledhje Vjetore në formë fizike ose virtualisht (online) çdo vit për të kryer veprimtaritë e mëposhtme:

 1. Të marrë raportin e kryesuesit për aktivitetet e shoqatës për vitin paraprak;
 2. Të zgjedhë kryesuesin dhe zëvendëskryetarin për vitin pasues;
 3. Të bien dakord për një plan pune të shoqatës për vitin pasues;
 4. Të bien dakord për çdo veprimtari përkatëse që do të promovojë objektivat e shoqatës.

11. Gjuhët

Anglishtja do të jetë gjuha e punës e shoqatës. Anëtarët do të ofrojnë vullnetarisht për materialin që bien dakord, në gjuhën e tyre zyrtare ose në gjuhët e zgjedhura për t'u përfshirë në faqen e internetit të shoqatës etj. Konferencat e shoqatës do të mbahen në anglisht dhe në gjuhët zyrtare të juridiksionit pritës.

12. Ndryshimi i rregullave dhe kritereve për anëtarësim

Rregullat dhe kriteret për anëtarësim mund të ndryshohen me rezolutë në një Mbledhje të Përgjithshme Vjetore, me kusht që një vendim i tillë të merret nga shumica e anëtarëve të pranishëm.

Çdo ndryshim në Rregullat dhe Kriteret për Anëtarësim do të hyjë në fuqi menjëherë pas miratimit të tyre, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga shoqata.

 

ANEKSI 1

Kriteret për anëtarësim

 

Anëtarësia nuk është e rezervuar ekskluzivisht për ata, titulli i të cilëve përfshin fjalët "Komisioneri i Gjuhës". SHNKGJ-ja do të lejojë anëtarësimin e:

Anëtarësia e plotë në SHNKGJ është e rezervuar për ata që janë:

 1. Të pavarur nga çdo autoritet publik nën juridiksionin e të cilit veprojnë dhe nuk duhet të marrin asnjë udhëzim nga autoriteti publik që do të rrezikonte pavarësinë e tyre.
 2.  Të aftë për të kryer funksionet e tyre pavarësisht nga çdo autoritet publik nën juridiksionin e të cilit veprojnë.
 3. Të autorizuar për të bërë rekomandime për të korrigjuar ose parandaluar çdo shkelje të të drejtave gjuhësore dhe, kur është e përshtatshme, për të propozuar reforma administrative ose legjislative për një qeverisje më të mirë.
 4. Mban përgjegjësi duke i raportuar publikisht një ligjvënësi, ose organi tjetër të zgjedhur, si dhe me publikimin e një raporti vjetor ose të një raporti tjetër periodik.
 5. Në përputhje me normat dhe parimet e vendosura të qeverisjes së mirë në përmbushjen e funksioneve të tyre dhe në përputhje me mandatin e tyre legjislativ.
 6. I nënshtrohet shkarkimit nga një ligjvënës ose organi tjetër i zgjedhur ose me miratimin e tij, për shkak të parashikimit nga legjislacioni ose Kushtetuta përkatëse.

Anëtarësia e vëzhguesve në SHNKGJ

Anëtarësimi si vëzhgues mund t'u jepet institucioneve ose organizatave që kanë një mandat për të mbikëqyrur ose mbrojtur të drejtat gjuhësore, por nuk janë në gjendje të përmbushin të gjitha kriteret për anëtarësim të plotë të përcaktuara në Rregullat e SHNKGJ-së.