IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Constitutional Pioneers

Pleser o’r mwyaf oedd lansio cyhoeddiad ar y cyd cyntaf yr IALC yn ystod chweched gynhadledd flynyddol y gymdeithas a gynhaliwyd ar 26–7 Mehefin yn Toronto, Canada. Ein gobaith yw y bydd Constitutional Pioneers: Language Commissioners and the Protection of Official, Minority and Indigenous Languages (Éditions Yvon Blais, 2019) yn cyfannu’n sylweddol at amcan yr IALC i addysgu pobl, llywodraethau a llunwyr polisi ar draws y byd am bwysigrwydd strategol comisiynwyr iaith i warchod a hyrwyddo ieithoedd a’u siaradwyr.

Ynglŷn â’r llyfr

Mae Constitutional Pioneers yn rhoi sylw i rôl, swyddogaeth a dulliau gweithio Comisiynwyr Iaith ledled y byd. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan academyddion ac ymarferwyr mewn cyfrol dwy ran sy’n cyfuno theori ag arfer ac sy’n cynnig dadansoddiad o’r actwyr newydd hyn a luniwyd i warchod hawliau lleiafrifoedd ieithyddol ar draws y byd. Mae’r rhan gyntaf yn lleoli Comisiynwyr Iaith yn gadarn o fewn y fframwaith ddeddfwriaethol a sefydliadol y maent yn gweithredu ynddo, ac yn archwilio’r heriau sydd weithiau’n codi yn ei sgil. Mae’r ail ran yn cyflwyno cyfres o astudiaethau achos gan aelodau o Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith sy’n arddangos yr amryw ddulliau, llwyddiannau a heriau y dônt ar eu traws wrth gyflawni eu mandad o ddydd i ddydd. Dyma gyfrol sy’n gyfraniad gwreiddiol i’r astudiaeth o Gomisiynwyr Iaith a bydd yn werthfawr i unrhyw un sy’n ymddiddori mewn gwarchod lleiafrifoedd ieithyddol a hawliau ieithyddol. Bydd hefyd o ddiddordeb i ymchwilwyr, myfyrwyr ac ymarferwyr ym maes hawliau dynol, gwyddor gwleidyddiaeth, gweinyddiaeth a llywodraethiant cyhoeddus.

Ceir yn y gyfrol gyfraniadau gan:

Golygwyd y gyfrol gan Dr Hermann Amon a Dr Eleri James.

Ceir copi o’r tabl cynnwys yma:

Table of Contents (Saesneg yn unig)

Mae’r diolchiadau a’r rhagair i’r gyfrol i’w gweld yn llawn isod:

Acknowledgements and Foreword (Saesneg yn unig)

Archebu copïau  

Hoffai’r IALC ddiolch i wasg Éditions Yvon Blais a Thomson Reuters Canada am bob cymorth yn cyhoeddi’r gyfrol hon. Gellir prynu copïau o’r gyfrol yn uniongyrchol ganddynt:  Dolen i wefan allanol.

Pe bai gennych chi unrhyw gwestiynau am y cyhoeddiad hwn, mae croeso i chi gyfeirio unrhyw ymholiadau at info@languagecommissioners.org at sylw’r golygyddion, Dr Hermann Amon (Ontario) a Dr Eleri James (Cymru).