MENU

About Us 

Piyariat 

Piyariangit HILARYUAMI KATIMAYIIT UQAUHINUT KAMISINAT ikayurlugit hivumuuqtilugillu uqauhiit pilaarutit, aadjikiingikhait, aallanganiit hilaryuami ikayurlugillu uqauhinut kamisinat havakpagiangita qulvatqiyauyuni ayuirnirmingnut maliglugit :

Tautuktuuyaqtat titirait

HILARYUAMI KATIMAYIIT UQAUHINUT KAMISINAT ikayuqtiuyut uqauhiit kamisinat havaanginnut hilaryuami atuquiblutik nakuutqiyauyunik ihuarutit ayuinninginnut hivumuuqtitilutik uqauhiinik aadjkkinikkut piyaulutik aallatqininganullu.

Ukpiriyauyut 

HILARYUAMI KATIMAYIIT UQAUHINUT KAMISINAT ukpiriyauyut

Pidjutikhaillu

HILARYUAMI KATIMAYIIT UQAUHINUT KAMISINAT pidjutikhai ukuat: