MENU

Amodau a Thelerau

Datganiad – dolenni gwe allanol

Mae rhywfaint o’r wybodaeth a geir ar y wefan hon yn wybodaeth gan ffynonellau allanol. Nid yw Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn gyfrifol am yr ansawdd cyffredinol, am farchnadwyedd na defnyddiadwyedd y deunyddiau na’r gwasanaethau sydd ar gael ar wefannau allanol neu sy’n cael eu cyflwyno neu eu disgrifio ar ddewislen eu gwefan. Nid yw Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, hygrededd na chyfrededd y wybodaeth ar wefannau a ddarperir gan ffynonellau allanol.

Datganiad preifatrwydd

Mae Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd y rhai sy’n ymweld â’i gwefan. Fodd bynnag, mae’r rhyngrwyd yn fforwm cyhoeddus a gall gwybodaeth electronig gael ei ryng-gipio. Nid yw’r wefan hon yn wefan gwarchodedig ddiogel. Peidiwch â datgelu gwybodaeth gyfrinachol ddiangen.

Hawlfraint a hawliau atgynhyrchu

Cafodd y deunyddiau ar y wefan hon eu creu a’u casglu gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith er mwyn galluogi i bobl gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth am raglenni a gwasanaethau Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith .

Mae’r deunyddiau a geir ar y wefan hon yn warchodedig gan gyfraith, polisïau a rheoliadau Canada, a chan gytundebau rhyngwladol. Mae gwarchodaeth o’r fath yno er mwyn adnabod ffynhonnell y wybodaeth a/neu’r awdur, ac – mewn amgylchiadau penodol – er mwyn gwahardd atgynhyrchu deunyddiau heb ganiatâd ysgrifenedig.

Atgynhyrchu at ddibenion anfasnachol

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon wedi ei gosod yma gyda’r bwriad o fod yn ddeunydd parod i’w ddefnyddio er diben anfasnachol personol a chyhoeddus. Gall gael ei atgynhyrchu, yn rhannol neu’n gyfan ac mewn unrhyw fodd, heb gost ac heb unrhyw ganiatâd pellach gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith. Mae ein hunig ofynion fel a ganlyn:

Atgynhyrchu at ddibenion masnachol

Gwaherddir atgynhyrchu copïau lluosog o ddeunyddiau’r wefan hon, yn rhannol neu’n gyfan, er dibenion ailddosbarthu masnachol, oni bai fod caniatâd ysgrifenedig wedi ei roi gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith.

Polisi cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis.

Beth yw cwci?

Darn bach o ddata yw cwci sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol. Mae'n caniatáu i'w wefan "gofio" eich gweithredoedd neu'ch dewisiadau dros gyfnod o amser. 

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am cwcis a GDPR yma.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan hon?

Mae'r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yn syrthio i un neu ragor o'r categorïau bras isod: 

Mae cwcis hanfodol yn hanfodol i ffwythiannau sylfaenol y wefan ac yn cynnwys pethau fel dyrannu adnoddau gweinydd, dewisiadau cwci a ffwythiannau mewngofnodi defnyddwyr. Mae cwcis hanfodol yn orfodol a byddant yn cael eu gosod yn awtomatig ar gyfer pob ymweliad.

Mae cwcis cyfryngau cymdeithasol yn hwyluso rhannu cynnwys gwefan ar draws amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol adnabyddus gan gynnwys Facebook a Twitter.

Defnyddir cwcis dadansoddi i olrhain ymweliadau â thudalennau penodol ac i wella profiadau ymwelwyr â'r wefan yn y dyfodol, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

Mae cwcis trydydd parti neu farchnata yn debyg i gwcis dadansoddi a gellir eu gweld wrth edrych ar gynnwys sydd wedi'i fewnosod fel fideos YouTube.

Pob cwci a ddefnyddir ar y wefan hon

Math Enw(au) Pwrpas
Hanfodol

trackshare

Mae'r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i gadw dewisiadau defnyddiwr am cwcis ar y wefan hon. Os yw defnyddiwr yn dewis dim cwcis sydd ddim yn hanfodol bydd y cwci hwn yn cael ei osod er mwyn i'r wefan beidio gosod cwcis sydd ddim yn hanfodol.  

Hanfodol

PHPSESSID

Mae'r cwci hwn yn gysylltiedig dyrannu adnoddau ar y gweinydd a diogelwch y sesiwn. 

 Analytics

 

Google Analytics

Amrywiol

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan a’r blog, o ble mae ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw. 

Darllenwch drosolwg Google o faterion preifatrwydd a diogelu data. Mae rhagor o wybodaeth am Bolisi preifatrwydd Google ar gael yma.

Rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol

Sharethis

Amrywiol

Mae'r cwci hwn yn gysylltiedig â'r teclyn rhannu cymdeithasol sharethis sydd wedi'i ymgorffori'n gyffredin mewn gwefannau i alluogi ymwelwyr i rannu cynnwys ag ystod o lwyfannau rhwydweithio. Rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd sharethis, cwcis a thelerau defnydd.

Trydydd parti/Marchnata

YouTube

Amrywiol

Rydym yn cynnwys fideos o YouTube ar rai tudalennau. Rhagor o wybodaeth am ddefnydd Google a YouTube o cwcis. Mae'r rhain yn These are third-party cookies.

 

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwe a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn defnyddio "cwcis", sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddiben gwerthuso eich defnydd o'r wefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch gwefan ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgarwch gwefan a defnydd o'r rhyngrwyd.

Gall Google drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle mae'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, fodd bynnag nodwch, os gwnewch hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaethau llawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i Google brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y diben a nodir uchod.

Gallwch hefyd optio allan o  Google Analytics drwy ddefnyddio'r ategyn porwr hwn.

Ategion trydydd parti a allai gynnwys cwcis marchnata

Mae'r wefan hon yn defnyddio ategion trydydd parti gan sefydliadau fel Facebook, Twitter ac YouTube ar ffurf fideos wedi'u mewnosod, porthiannau newyddion a botymau rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn aml, gall y rhain ddefnyddio cwcis i dracio defnyddwyr i ganiatáu rhannu tudalennau’n hawdd, er enghraifft, neu i ddangos y botwm ‘dilyn’ ar y ffrwd newyddion trydar os nad ydych wedi ein dilyn ni eto.

Rheoli cwcis

Gallwch rheoli'r cwcis mae gwefannau yn defnyddio ar eich cyfrifiadur drwy newid rhai gosodiadau yn eich porwr. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael drwy'r dolenni isod. 

  1. Rheoli cwcis gyda Chrome
  2. Rheoli cwcis gyda Firefox
  3. Rheoli cwcis gyda Internet Explorer
  4. Rheoli cwcis gyda Microsoft Edge
  5. Rheoli cwcis gyda Safari